HOP Photo Monitoring Point 2, 107 Deg Nov 22 2013 005